تبلیغات دیجیتال

digital

▪تدوین کمپین های ۳۶۰ درجه بازاریابی و تبلیغات دیجیتال
▪تدوین استراتژی خلاق دیجیتال

▪خرید و اجرای رسانه های دیجیتال

▪تحقیقات بازار آنلاین دیجیتال
▪دیجیتال بنر
▪بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی
▪بازاریابی از طریق تلفن همراه