نشریات

nashriyat

▪بررسی عوامل تاثیر گذار در انتخاب مشتریان

▪بررسی جایگاه ذهنی ، افکار سنجی ، الگوی مصرف

▪بررسی سهم حضور- سهم بازار و شناخت رقبا

▪در نظر گرفتن ترکیب رسانه ای

▪برنامه ریزی و انتخاب نشریات خاص با در نظر گرفتن موارد فوق

▪عقد قرارداد با نشریات و اخذ بیشترین تخفیفات