تبلیغات محیطی

banner2

▪نحوه انتخاب رسانه ها بر اساس میزان اثر بخشی ،ماهیت کارکردی رسانه ،سطح پوشش و شاخص های انتقالی رسانه ها با استفاده از نرم افزار های برنامه ریزی و با رایزنی ها و اخذ بهترین تعرفه های موجود و قابل ارائه فضای رسانه ای خریداری می گردد .

▪در فرآیند برنامه ریزی رسانه ای موثر رسانه ای از نرم افزار هایی استفاده میشود که برخی از آنها عبارتند از : نرم افزار استراتژی GPS ،

▪ترسیم الگوهای ارتباطات بازاریابی برای محصولات متفاوت در منحنی عمر متفاوت … – درک وپیش بینی استراتژی های تبلیغاتی، رسانه ای و کسب و کار رقبا

▪بررسی اثر بخشی تبلیغات صورت گرفته برای برند

▪بررسی عوامل تاثیر گذار در انتخاب مشتریان

▪بررسی جایگاه ذهنی

▪بررسی جایگاه و سهم بازار برندها

▪بررسی افکار سنجی

▪بررسی الگوی مصرف

▪بررسی سهم حضور- سهم بازار و شناخت رقبا

▪برنامه ریزی و انتخاب رسانه های خاص با در نظر گرفتن موارد فوق

▪عقد قرارداد با رسانه ها و اخذ بیشترین تخفیفات